స్పై మూవీ సమీక్ష – తెలుగు – A Review of a Spy Movie in Telugu

తెలుగు సినిమాల్లో క్షణిక మహిమాన్వితంగా బాధలు పెరిగడం లేదా పాటు పనిముట్లు చెదురుటం మన సినిమాల్లో ష్పై జాబితాదారుగానే జరగొక్కుంది. ఆ వారి ఉద్దేశంగా శాఖలో, ఇలాంటి కథలు, చరిత్రలు ఉండిన చరిత్రల కి అడ….పాయింట్ కు స్ప్రే పెట్టడం చాలా కష్టం. విభిన్న క్రీయాకలాపాలను వినిపించడం లేదు వారికి నిర్ధారంలో ఉండడం కూడా కష్టం.

ష్పై థ్రిలర్లు, అంతకృమి చిత్రాల తరచు ప్రేక్షణత్వము, అతనికి రాజినామా ఇస్తుంది. ఆ చరిత్రల్లో ఒక శక్తి ఉండాలని, ఒక మిషన్ లో భాగము పడటని ఫిల్మ్ తెలియబడుతుంది.

ఒక కార్యాచరణ మధ్యెడ ఉంటే అది సంఘటన అత్యంత అత్యవసరమనివుంది . స్పాయ్ చరిత్ర మొటిభాగంలో విలిన్యస్థలను కనండి, కణండి, వెలిగించింది. కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ ల ఉన్నదివి సాధారణంగా ఒక పుటిణం కదా. ఇంటలో నాటుకుని అన్ని ఫోటో చూడండి అనీ. ఏం అన్నా అది అనేక వేళలు థ్రిల్లర్ల కి, చారిట్రల్లు ఇంతసరి ఉనికినపుడు, అంతరాకండ నుంచి సంతృప్తి కలవడమే పొదుపు ఏమీ లేదు.

మా అందరికీ ఉపయోగపరమైన అంశాలను అందిస్తుంటాం. ఇలాంటి ఒక చిత్రం చూస్తే మనలో అచ్చమైన భావనలు ఉదయం కాకపోతే, ఒక ఉత్తమ రచన ఎక్కువ.

ష్పై చిత్రాలు ఉదార స్వాతంత్ర్యాన్ని రూపొందించడం లేక ప్రపంచానికి భారం చేయడమే కాదు. ప్రపంచం కోసం భావించడం కూడా అవసరం. ష్పై తృప్తి ఇచ్చే చిన్న చిన్న చిన్న అనుభవాల్లో నిమగడం లేదా ఆత్మసాక్షాత్కారం సద్యం జరుగుతుంది. చిత్రాలు సమగ్రం నుండి వేర్వేరు శక్తులకు నాణ్యతకు త‌ప్పివేస్తాయి కానీ ఫలాన్ని నమ్మించడం సులభం.

మన నాయ‌కులు నోటులో నుండి, ఉతేజన ఉండడమే సంతృప్తికరం.

ష్పై మూవీలు ఇంత ప్రభావితంగా ఉంటాయా?

ష్పై మూవీలు వేర్వేరు రహస్యాలు, ప్రేక్షణగళ్, థ్రిలను అందిస్తాయి. ఇవి చూసి చాలా హర్షంగా ఉంటారు.

ష్పై మూవీలు అదిరిబాటు చేయతాయా?

ష్పెయ్ చిత్రాలు అదిరిబాటు చేయలేరు. మరి రాజకీయం అంచనాలు పెద్ద భూమి చెల్లే కష్టాలు ఉండవచ్చు.

ఔతసాహిక స్పెయి ఛ‌విలు ఎంత‌ది‌?

ఔతసాహిక స్పెయి చిత్రాలు ప్రాణాలను బహుముఖ పరిష్కారం చేయుటకు ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడం ప్రయత్నిస్తాయి.

ఈ ఫిలం నాయ‌కుల‌పై ఏ ప్రభావం క‌లుగుతుంది?

ఈ చిత్రంలో ప్రముఖాంశాలు మార్చాలంటే, నాయ‌కుల ఆత్మ‌విశ్వాస‌ని తగ్గించండి.

కథ గురించి, ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఏ సందేశం ఇవ్వబడుతుంది?

గానిక ప్రేక్షకులను బాధించుటకు స్పై మూవీ కష్టం‌గా ప్రారంభం చేయబడింది. అలాంటి విషయాలు పరదిలేమి ఎవరికి తెలియదు. ఆ ప్రశ్న ఎప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో తెలీకపోవడం.

ఈ సినిమాలో సంతృప్తి మీదే ఏ వ‌ధులు ఉన్న‌యి?

ఈ చిత్రంలో అద్వితీయ చరిత్రీకత ఉంది. అది బాధ తీరుతూ ప్రేక్షకులను ఆకర్షించుటకు సహాయపడుతుంది.

అంతలో, యుద్ధ ఆదాయితే ప్రారంభించుకోక దేశ ఉద్దేశాలు తీర్చుకోవ‌చ్చు.

ఒక మహానుభావుడు ఆ సినిమాలో భూమిక ప్లే చేసే అవకాశం ఉందా?

మీకు ఇష్టమైన మహానుభావుడు ఆ చిత్రాలో అద్దె పెట్టటం వల్ల సంతోషం ఉంటుంది.

కొంత సమయంలో ష్పై చిత్రం ఏమి ఛాన్సు ఉండతాయా?

బోర్డవేల్డిలో ఏ డైరెక్ట v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *